ParcÒDENA

Índex secció:

Info del Parc

Informació breu d’ubicació, edificacions, monuments, serveis, funcionament, autogestió i recursos

Projecte

Pla del parc amb els seus components tangibles i intangibles

Cronologia

Memòria de les fites d’obres, reunions, celebracions i esdeveniments

Autogestió i funcionament

Suport

Maneres de contribuir i col·laborar si cal