¿Què son els Oficis als Parcs?

Els oficis preparen per a entrar en el treball de les Disciplines. Un ofici ensenya a proporcionar internament, a fer equilibradament. Es va adquirint proporció interna gràcies a aquest treball extern mentre apareixen problemes d’exactitud i de detall. Hi ha un to que associa estats interns amb operacions externes.
En els oficis es treballa tractant d’aconseguir pulcritud, permanència i to. 

S’aprèn a treballar equilibradament i aquests oficis poden tenir diferents temàtiques. Tenen les seves regles de treball, els seus trucs i secrets d’Ofici.
A ParcÒDENA hem treballat els següents oficis: Ofici del Foc, Ofici de Perfumeria i Ofíci d’Iconografia.

L’Ofici del Foc

L’ofici del Foc té a veure amb els forns, referit a substàncies que es transformen.
Hi ha nombrosos treballs en relació a:
– Conservació del Foc
– Producció del Foc
– Materials freds. motlles de cautxú, resines, ciments, ceres, etc.
– Terrisseria. Modelatge de fang i argila, torn, ús dels forns, esmalts, Rakú, etc.
– Metal·lúrgia. fosa de metalls, aliatges, ús de la forja, gresols, terminacions, etc.

L’Ofici de Perfumeria

La idea d’extreure els “olis essencials” ens remunta a un lloc i moment en el qual l’ésser humà es preguntava per aquella essència que animava els cossos, que vivia en ells i li donava la seva qualitat o qualitats, eren com els “dons” de les pedres, les plantes, els animals. Extreure la “essència” era com trobar la “matèria primera ”, allò que constituïa primerament els éssers i que en el seu aspecte extern s’apareixia de manera diferent. Ja des de l’acostament al foc l’ésser humà va manifestar un extraordinari interès per captar l’essència de les coses i aquest impuls o interès és tan fort que posa en perill la seva vida, però també li porta a fer descobriments molt importants sobre les seves possibilitats.

En Perfumeria no treballarem modificant el sentit de l’olfacte però sí que ampliant-lo, ampliant la gamma de sensacions perceptibles.

L’Ofici d’Iconografia

En Iconografia treballem amb formes, articulant-les en imatges. Treballem sobre la representació, fent variar la manera d’organitzar la percepció (la representació sorgeix en el moment en què s’organitzen les percepcions). En intentar configurar les percepcions d’una manera determinada, comprenc la meva forma habitual d’estructurar aquestes percepcions.

Exemplificant: És habitual percebre els objectes en forma frontal i no envolupant, de manera que la meva consciència «completa» a la seva manera allò que no percep, com en el cas de veure una figura d’esquena, completant la visió frontal que seria la no percebuda. És molt diferent al cas en què faig l’esforç intencional de tornar envolupant la visió tractant d’integrar simultàniament l’objecte que percebo.

Inscripción al Boletín de Parc Òdena