Comarca de l’Anoia, medi físic i biòtic

Emplaçament

La finca està situada al nucli de Can Sabater, al municipi d’Òdena comarca de l’Anoia. La zona està emplaçada dins la unitat geogràfica de la Depressió Central catalana, una plana de conreus de secà, majoritàriament cereal i amb forta ocupació urbana.

Relleu

Al límit nord del terme municipal s’aixeca la serra de Rubió (833m), a l’est el Puig Aguilera (623m) mentre que al sud s’estén la plana de la Conca d’Òdena. ParcÒDENA s’ubica al nord del municipi al peu de la Serra de Rubió.

Geologia

La conca d’Òdena, d’erosió excavada pel riu Anoia, està formada per materials tous i poc consistents, principalment margues i gresos limolítics vermells pertanyents al Priabonià inferior, també trobem una franja irregular de guixos que constitueixen la formació “guixos d’Òdena”.

Hidrologia

La xarxa hidrogràfica del municipi està configurada per la riera d’Òdena i una sèrie de torrents afluents del riu Anoia. Entre aquests es troba el Torrent de Can Sabater que voreja el Parc.

Vegetació

La zona de Can Sabater està formada per un mosaic agroforestal de petits i mitjans camps de conreu alternats amb estretes i compactes masses forestals que defineixen clarament el límit entre l’espai agrari i el forestal. Els cultius dominants són els de cereals, fruiters de secà (ametller i olivera) i vinya. En menor importància es troben conreus de farratges i petits nuclis d’horta lligats al curs dels torrents. Als marges dels cursos fluvials hi trobem també boscos de ribera amb oms i rouredes de roure valencià. L’alternança entre camps de conreu i zones boscoses configura l’hàbitat d’un bon nombre d’ocells que utilitzen el bosc per a nidificar-hi i els espais oberts per caçar.

Clima

Mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental: hiverns freds amb glaçades freqüents, estius calorosos i gran irregularitat anual de temperatures i precipitacions.

Precipitacions escasses a gairebé tota la comarca. L’hivern és l’estació més seca i la més humida és la tardor, encara que les precipitacions gairebé mai no són abundants excepte ocasionalment en la tardor. Boires fresques i calmoses a les matinades sovint d’octubre a abril.

Oscil·lacions tèrmiques importants entre el dia i la nit sobretot a l’estiu. Temperatura mitjana anual de 14ºC, mitjana mínima mensual a l’hivern de 5ºC –que amb freqüència pot baixar sota cero– mitjana màxima mensual a l’estiu de 33ºC a 37ºC durant el dia i mínims de 10ºC a 20ºC a la nit.

Inscripción al Boletín de Parc Òdena